EH Boligsyn ApS | Skytteengen 9 | 3450 Allerød | ehb@ehboligsyn.dk | www.ehboligsyn.dk

  • Vores Facebook Side

Energimærkningsordningen

 

 

Siden ordningen blev etableret i 1998 er nye bygningsklaser og lavenergihuse opstået. Derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020.  

Mærkerne refererer til energikravene i bygningensreglementet.

Det vil sige, at et hus, der er mærket med A2015, lever op til de krav, der i Bygningsreglement 2015. De nye A’er ses primært i forbindelse med nybyggeri.

Energimærkningen af bygninger til salg eller udleje skal annonceres med den skalaværdi, der fremgår af energimærkningsrapporten.

 

 

 

Faktisk og beregnet forbrug

 

Energimærket er baseret på et beregnet forbrug, som er en indikator for bygningens energimæssige kvalitet. Energimærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

 

Faktisk forbrug afhænger af beboerne
Varmeforbruget i en bygning er afhængigt af adfærd og en række konkrete forhold. Nogle mennesker sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Derfor vil det faktiske forbrug altid være afhængigt af bygningens brugere.

 

Energimærket er derfor baseret på et standardiseret, beregnet forbrug, som fortæller noget om bygningens kvalitet – og ikke måden den bruges på.

 

 

Energikonsulenten

 

Energikonsulenten udarbejder energimærkning af bygninger, f.eks. i forbindelse med boligsalg.

Energikonsulenten udarbejder energimærke og energimærkningsrapport på baggrund af gennemgang af alle bygningsmæssige forhold og installationer, som har betydning for energiforbruget.

I rapporten fremgår beregninger af bygningens energiforbrug og forslag til forbedringer af bygningens energiforhold.
Energikonsulenterne har gennemgået et uddannelsesforløb og bestå den tilhørende eksamen for at kunne udføre energimærkninger.

Derudover skal virksomheden certificeres og registreres hos Energistyrelsen.

 

 

Boligejerens ansvar

 

Energistyrelsen kan give et påbud for at bringe lovstridige forhold i orden. Hvis kravet om energimærkning ikke er blevet overholdt, skal bygningsejeren inden for en angiven frist indgå en aftale med en energimærkningskonsulent om udarbejdelse af energimærkning. Bygningsejeren skal efterfølgende indsende dokumentation for udført energimærkning.

 

Der kan tildeles bøder i følgende tilfælde:

  • Hvis udlejer undlader at udlevere energimærkning til lejer.

  • Hvis ejere, sælgere, overdragere, ejerforeninger, boligfællesskaber m.v. undlader at efterkomme forpligtelser til at udarbejde og udlevere energimærkninger i forbindelse med salg og overdragelse.

  • Hvis ejer eller andre relevante parter ikke overholder kravet om synliggørelse af energimærket ved kommerciel annoncering af salg og udleje af bygninger og boligenheder samt om opslag af energimærker.

  • Ved manglende efterlevelse af et påbud.

Energimærkning af bygninger

 

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. 

 

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand, og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

 

 

Energimærket

 

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. Det er et krav, at en bygning energimærkes, når den sælges eller udlejes.

 

Skala fra A til G

Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering.